پروژه آبشار اصفهان

کار شده با مرمریت و دهبید به صورت اسلب و ترکیب شده با مرمر و نور پردازی پشت