پروژه آبشار اصفهان

کار شده با سنگ مرمریت و سنگ دهبید به صورت اسلب و ترکیب شده با سنگ مرمر و نورپردازی پشت